Nieuwsbrief

Denktank Westbroekpark, Scheveningse Bosjes en Waterpartij

MEI 2017

De afgelopen maand hebben we weer veel gediscussieerd en begint de visie enige vorm aan te nemen. We hebben al actiepunten voor evenementen en de Teldersweg. Je leest er in deze nieuwsbrief meer over. Om beter inzicht te krijgen in kansen voor natuur, groen en dieren, hebben we een onderzoek uit laten zetten, zodat we straks b.v. rustgebieden kunnen aanwijzen en verbeterpunten voor het beheer kunnen duiden.

 

Walk and Talk

Voortdurend spreken we mensen in en om het gebied; omdat we hen toevallig ontmoeten, we hen actief opzoeken of omdat ze zich bij ons melden. Zo hebben we afgelopen maand gesproken met de boswachter van Park Sorghvliet, met IVN natuurgidsen, bijenliefhebbers, groenbeheerders, uitvoerders van werkzaamheden in het gebied en de Indische gemeenschap.

Bezoek onze Facebook pagina →
Bezoek onze website →
Principes visie Denktank

Uit alle reacties op het eerdere plan voor het Internationaal Park, de Stadslabs en de bijeenkomsten en gesprekken van de Denktank zijn breed gedeelde principes te halen. Ze staan voor de waarden die door velen belangrijk worden gevonden. De principes helpen de Denktank tijdens de visievorming als vuistregels bij het maken van afwegingen. Elke keuze voor verandering is gestoeld op minimaal één van de principes. Ook in de toekomst kunnen de principes dienen als grondslag voor ongetwijfeld nieuw te maken keuzes.

1.      Behouden of uitbreiden van het oppervlak van duinbos en park en koesteren van de landschappelijke diversiteit.

2.      Verbeteren van verbindingen voor natuur en voor mensen als gasten in die natuur.

3.      Waarderen van natuur en groen inclusief cultuurhistorische waarden als Haagse kernkwaliteiten.

4.      Veranderen uitsluitend op basis van overtuigende meerwaarde voor de kernkwaliteiten van het gebied.

5.      Verhogen van participatie van gebruikers bij het beheer van het gebied.

 

Aan de slag!

Indische Gemeenschap - herdenken

 

In april hebben gesprekken plaatsgevonden met het "Indisch Herinneringscentrum" en de "Stichting Herdenking 15 augustus".  Het Herinneringscentrum is nu nog gevestigd in Bronbeek, maar komt binnenkort terug naar Den Haag. Dit was voor hen een logische keuze. Ze zouden zich graag dichterbij het Indisch Monument en de Waterpartij vestigen, maar dat is (nog) niet gelukt. In de toekomst blijft men kijken naar de mogelijkheden die (de omgeving van) het gebied kan bieden.

Teldersweg

De Denktank realiseert zich dat de Teldersweg niet zomaar weg te toveren is. Het is een belangrijke verkeersader, maar wij gaan een Teldersweg schetsen die beter is voor fietsers, wandelaars en dieren, zonder dat het gemotoriseerd verkeer er veel hinder van heeft.


Er worden schetsen gemaakt voor een Teldersweg die de gebieden minder hard doorkruist dan nu het geval is. Ook willen we de loze hoek aan de kant van het Hubertusviaduct aantrekkelijker maken.


Daarnaast helpen de ecologen ons bij het bepalen van een logische oversteek voor dieren: het beste is bos met bos te verbinden. We moeten nog verder studeren op het verminderen van overlast van geluid en koplampen. Binnenkort spreken we deskundigen over de technische haalbaarheid van onze schetsen.

 

Het is een flinke puzzel en het levert veel opties en discussies op. Maar we hopen over een paar weken een basisplan klaar te hebben dat we met een breed publiek bespreken.

 

Dit is waar we nu aan denken wat betreft verbindingen voor mens en dier over de Teldersweg: het realiseren van twee ecologische verbindingen over de weg ter hoogte van de Verheullweg en net na de waterpartij richting Scheveningse weg. De verbindingen zijn robuust en geschikt voor recreatief medegebruik.

Evenementen

Willen we meer of minder evenementen? En wat voor evenementen passen in het Westbroekpark? Moeten grootschalige evenementen blijven, worden toegevoegd of weg? Moeten er meer kleinschalige culturele evenementen komen in dit gebied? En onder welke voorwaarden? Dat zijn de vragen waar we over discussiëren, waarbij ons basis uitgangspunt is: "de mens is te gast in het groen".

Inmiddels hebben we concept uitgangspunten voor een "evenementenpaspoort" geformuleerd:

- Beperken van het aantal grote evenementen met meer dan duizend bezoekers tot de bestaande twee evenementen: De Parade en het Food Truck Festival. Mochten deze evenementen stoppen dan geen grote evenementen meer.

- Inpassen van kleinere evenementen met minder dan duizend bezoekers in het kwetsbare park: gebruik niet meer dan de helft van het speelveld, selecteer op cultureel karakter, voor een brede doelgroep, gebruik onversterkte of licht versterkte muziek (maximaliseer het aantal dB), respecteer het broedseizoen en het gewone gebruik in het voorjaar (evenementen na 1 juli) en limiteer het aantal.

De waarde van de natuur & ecodiensten

De ontwikkeling van de steden gaat al eeuwen door. De stadskern raakt vol, dat levert problemen op. Tekort aan woningen, tekort aan wegen, tekort aan arbeidsplaatsen, tekort aan werkkrachten... telkens weer een tekort. De stadskern groeit gestaag, door steeds een stukje van de buitenruimte te betrekken bij het geheel. En dat doen alle stadskernen. Allemaal gebruikt men de buitenruimte. Nu lijkt het vanuit de lucht gezien wel een lappendeken van elkaar rakende cirkels zonder buitenruimte, laat staan dat men binnen de cirkel nog écht "buitenruimte" heeft.

 

Ruimte voor de stad dus, de stad van de mens. Meer mensen, meer stad!? Toch heeft Den Haag iets unieks; iets wat weinig steden hebben. Parijs heeft het niet, Brussel niet écht, maar Den Haag wel. Den Haag heeft ten midden van haar diepste wezen nog stukken duinbos. Versnipperd dat wel, maar het is er nog wel!

 

Die groene oases worden niet door iedereen even veel gewaardeerd. Bekijk je de kansenkaart van Den Haag, dan wordt met geen enkel woord over dat groen gerept in relatie tot het versterken van de economie (wel gaat het over het strand, koninklijke allure en historische kern). De waarde van groen wordt in kaart gebracht (onderzoek naar inkomsten van groen voor de OZB), maar dat gaat voorbij aan het feit dat groen al kosteloos iets oplevert! Wat als meer mensen zich daar bewust van zouden kunnen worden en zo zich betrokken voelen? Maak het zichtbaar, bijvoorbeeld door symbolen langs de route van het gebied te plaatsen. Symbolen die "ecodiensten die de natuur gratis levert, duidelijk zichtbaar te maken. Hommels die bestuiven, zand en grond dat water zuivert, bomen die CO2 en water opnemen, bloemen die nectar en honing leveren, bossen die zorgen voor een ontspannen wandelroute. Deze symbolen worden op internationaal niveau al gebruikt. Hoewel er ook kritische noten zijn ten opzichte van het gebruik van deze symbolen/systematiek kan het een eerste stap zijn in de goede richting.

 
Persoonlijke noot
Peter van Rooy (voorzitter Denktank)

Buitenkans voor eigentijdse romantiek

Groen, buitenleven, natuur, moestuintjes, dieren en planten zijn voor velen een bron van geluk en een entourage voor menselijke ontmoetingen. Zeker in een voor Nederland grote stad als Den Haag. Heftige reacties op een rationeel plan van architecten getuigen van grote betrokkenheid. Die betrokkenheid en die groene bezieling kenmerken de leden van de Denktank. Zij koesteren de Scheveningse Bosjes, het Westbroekpark en de Waterpartij zoals ze zich hebben ontwikkeld. Kwesties worden benoemd en verbeterpunten worden opgehaald uit de stad en uitgewerkt op kaarten. Met aandacht voor spiritualiteit en cultuurhistorie. De Romantiek van weleer bloeit in eigentijdse vormen op. Verklaarbaar als contramal van onze vluchtige, zakelijke en digitale tijd. De gemeente ondersteunt het proces maar laat de inhoud aan bewoners. Een vorm van nieuwe democratie, zoals die op tal van plaatsen wordt beproefd. Na tachtig jaar overheidsdominantie is het voor alle partijen wennen. Ook voor de Denktank. Zij zijn aan zet om in samenspraak met andere bewoners in september van dit jaar te komen met een visie als koers voor investeringen in en om het gebied en voor beheer en onderhoud van de groene Haagse long. Vrijwilligers met vakmanschap en onderling vertrouwen, dat is menselijk kapitaal waar we als samenleving naar snakken.

Marius Kolff (lid Denktank)

Vanuit de Centrum-bijeenkomst van de Stadslabs is Marius Kolff benoemd in de Denktank. "Toen ik van de plannen voor het Internationaal Park hoorde," zegt Marius, "schrok ik me rot en kon ik nachtenlang niet slapen. Al gauw hoorde ik dat vele anderen hetzelfde meemaakten. Ik moest iets doen en vormde al gauw het Comité Stop Internationaal Park om te zorgen dat de bosjes niet omgevormd zou worden tot een soort pretpark."

Het Comité organiseerde de grote demonstratie in en rondom het Scheveningse Bos in januari 2016 en verzamelde duizenden handtekeningen. Marius is blij dat hij, nadat de plannen werden gestopt, verder mag meedenken aan de toekomst van de Bosjes als burger van de stad en mede-bewoner van het bos. "Vrijwel dagelijks ben ik in het Scheveningse Bos te vinden, met mijn hond, lekker vrij, zonder wie dan ook te storen. Ik vind er rust en stilte, maar ook sociale contacten, heel belangrijk! Dat er zo'n plek is midden in een grote stad is voor mij een geschenk!"

Christa van Zeggeren (lid Denktank)

Toen ik in 2008 in Den Haag kwam wonen -als rasechte Amsterdammer- voelde ik me niet echt thuis. Na kantoortijd liep de binnenstad leeg en was het weinig bruisend.

 

Maar allemachtig wat zijn hier ontzettend mooie parken en landgoederen! En het Rosarium is zo bijzonder, vrij uniek in Europa. Volgens mij beseft Den Haag nog niet half welke groene schat het in handen heeft.

 

Ik was altijd een fanatiek wandelaar en heb op die manier veel van het groen mogen genieten. Nu ik door problemen met mijn gezondheid niet meer goed kan lopen (gelukkig wel fietsen) bekijk ik de groene gebieden ook met een andere bril. Hoe toegankelijk zijn de parken en bossen voor mindervaliden? Zijn de paden en de toegang tot de gebieden ook voor hen geschikt?

 

Samen met de andere leden van Denktank ben ik sinds eind 2016 enthousiast bezig om een visie te ontwikkelen voor de Scheveningse Bosjes en het Westbroekpark. Een prachtige groene parel in een stad. Eén die we moeten koesteren.

Activiteiten

Noteer alvast de volgende datums!

Maandag 19 juni - inloop in het bos/park

Zondag 16 juli – Dag van de Roos in het Rosarium – kom naar de stand van de Denktank

In gesprek met de Denktankleden!

Op onregelmatige momenten – mobiel spreekuur in het bos/park. Houdt daarvoor onze Facebook pagina in de gaten. Zo gaat bijvoorbeeld een van onze leden regelmatig hardlopen door het bos en nodigt u uit mee te lopen en daarna te bomen over het gebied.

Op onregelmatige tijden – spreekuur in de Prinsevink. Houdt daarvoor Facebook in de gaten.

Actueel - Fauna en flora in het gebied

Het daslook gaat geuren, naar look, gelukkig is er ook nog look-zonder-look! Salomonzegel en lelietje van dalen zijn er; minder in aantallen maar wel aanwezig. Overblijvende ossetong en ooievaarsbekken kan je dan wel weer in ruime mate vinden. De eekhoorns zijn actief op zoek naar lekkers. De bloeiperiode van de gevlekte aronskelk was kort maar krachtig. Zagen jullie ook al een steenhommel op de hondsdraf? Sinds enige tijd spotten we een havik. Deze heeft het al een paar keer aan de stok gehad met kraaien in de buurt van de zandvlakte.

Praat - Denk met ons mee

Vraag je vrienden, kennissen en buren zich te abonneren op de nieuwsbrief (dat kan via onze website) en ons te volgen op Facebook. Verrijk ons: ga het gesprek aan, praat mee op FB over de ideeën die we ontvangen hebben en uitwerken.

Bezoek onze Facebook pagina →
Bezoek onze website →
Denktank Scheveningse Bosjes

(c) 2017 - alle rechten voorbehouden
Afmelden    |    Bekijk deze Nieuwsbrief in uw webbrowser