Geschiedenis

De Scheveningse Bosjes en het Westbroekpark hebben een bijzondere geschiedenis.

Het onderstaande artikel gaat over de Scheveningse Bosjes, en is ook hier als PDF te downloaden. Klik hier voor een artikel over de geschiedenis van het Westbroekpark.

Van strandwallen tot jong duin

Duizenden jaren kwam en ging de zee, en liet evenwijdig aan de kust strandwallen na, afgewisseld door strandvlaktes met veen. In de vroege middeleeuwen stoof daar overheen een dik pak “jong duin”. Onder het zand zijn archeologische resten bewaard gebleven. Zo vond men bijv. een pijlpunt onder een tennisbaan van de Bataaf, waarschijnlijk uit de vroege bronstijd. Bij de Scheveningseweg lag rond 200 na Christus een Romeins fort en een nederzetting. Bij het lezen van de geschiedenis van Scheveningen valt op de oude strijd tegen het stuiven van het zand. Dat ziet men terug zowel in sporen van landbouw uit de 3de en 2de eeuw voor Christus, in de Romeinse tijd en in de 6e tot 8ste eeuw na Christus. De archeologen* veronderstellen dat het veroorzaakt werd door het verwijderen van begroeiing. In de 4e en 5e eeuw is er geen bewoning meer. Dan herstelt de natuur en stopt het stuiven.

‘s-Graven wildernisse

Het gebied tussen Scheveningen en Den Haag was eeuwen lang ruig met woeste duinen, ‘s-Graven wildernisse.

Jacob Cats plantte veel bomen en struiken op zijn buitenplaats Sorghvliet, tegenover de huidige Scheveningse Bosjes (1643-1660). De buitenplaats was veel groter dan nu, van het Vredespaleis tot de Doornstraat. De formele tuin werd later omgevormd in de Engelse Landschapsstijl. Het is nu een natuurgebied met fraaie stinsenplanten, veel soorten vogels, en er werd zelfs een boommarter waargenomen.

Constantijn Huygens nam het initiatief voor een straatweg, de Scheveningseweg door de wildernisse, met rijen bomen erlangs en dijken tegen het stuiven. De weg was klaar in 1665, voor die tijd een “wereldwonder”. De bomenrijen en stuifdijken zijn nu deels nog aanwezig. Vanaf 1670 werd begonnen met aanplant van bomen om zandverstuiving te voorkomen. Het was echter streng verboden het terrein van de Bosjes te betreden. Tot het eind van de 19e eeuw moest er voor gebruik van de weg tol worden betaald. Vandaar het tolhuis dat er ook nog steeds (gedeeltelijk) staat. Nadat de tolhekken waren aangereden zijn die verplaatst naar een plek tegenover de Rooms Katholieke Begraafplaats aan de Kerkhoflaan.
Halverwege de weg, waar nu het Shellstation met Starbucks ligt, was het Rond waar de koetsen konden keren. Op die plek werd in 1828 uitspanning Buitenlust gebouwd. Tien jaar later werd het eigendom van de kroonprins, verbouwd en “Klein Zorgvliet” genoemd. In 1878 kwam daar het oorspronkelijke “Hôtel de la Promenade”, dat na de oorlog werd afgebroken. In 1864 werd een paardentram in gebruik genomen langs de Scheveningseweg, de eerste van Nederland.
Substituut-houtvester Hendrik Horsman plantte veel bomen, zo was in 1798 een “aanzienlijk bosch” ontstaan aan de oostkant van de Scheveningseweg.
Datzelfde jaar kreeg de “Bataafse boer” Willem Heijtveldt een stuk grond waar hij akkers aanlegde en ook bomen plantte. Zijn huis, later de tapperij van zijn zoon, is vaak door schilders van de Haagse school uitgebeeld. In 1888 werd na afbraak van de hoeve van Heijtveldt de melkinrichting, ‘de Sierkan”, gebouwd. In 1890 werden de eerste tennisvelden aangelegd. Vanaf 1919 tot 1979, onderbroken door de oorlogsjaren, was er een geliefde theetuin en speeltuin met een bootjesvijver. Nu is het een tennispark met fitness, fysiotherapie, racketshop enz.
In 1825 werd begonnen met het graven van het kanaal richting Scheveningen.

Aanleg van het romantische bos

Toen de Kroonprins in 1837 de gemeente vroeg om overname van een deel van de Bosjes langs de Scheveningseweg dat aan Zorgvliet grensde, beseften de Hagenaars hoe gehecht zij waren geraakt aan dit wandelgebied, dat sinds 1834 openbaar toegankelijk was. Het verzoek werd afgewezen. De gemeente besloot het te verbeteren tot een echt wandelbos. Tussen 1866 en 1872 zijn op initiatief van toenmalig raadslid Ver Huell tienduizenden bomen geplant, meest eiken, maar ook duizenden essen, populieren, abelen en berken. Ook het bochtige padenpatroon en de waterpartij zijn toen aangelegd. Later, tussen 1875 en 1938, werden dennen aangeplant om het stuiven tegen te gaan. Het groeide uit tot een zeer populair wandelgebied, waar Couperus wandelde, maar ook heel gewone bewoners uit Scheveningen en Den Haag, die talloze briefkaarten stuurden.

De Tweede Wereldoorlog

In de oorlog werd een deel van het bos door de Duitsers gekapt voor de aanleg van een tankgracht en het verkrijgen van schootsveld van de Atlantikwall. De waterpartij werd onderdeel van de tankgracht, het steile talud afgegraven. Ook het bekende uitzichtpunt van de 72 trapjes op de hoek van Cremerweg en Haringkade werd afgegraven. Hagenaars die hout nodig hadden kapten in de Hongerwinter bomen aan de kant van de stad. De Scheveningse kant was Sperrgebiet en werd gespaard. De Bataaf ontkwam aan sloop, omdat het in augustus 1944 genomen besluit tot sloop niet werd uitgevoerd.

Na de oorlog

Na de oorlog zijn de Scheveningse Bosjes snel herplant, met hulp van schoolkinderen. Het oorspronkelijk padenpatroon bleef intact. Nu is het na 70 jaar weer een echt bos geworden. Wat er uit de tijd van voor de oorlog nog over is, is het bos aan de Scheveningse kant. Dat is te zien aan de eeuwenoude eikenstobben en de honderdjarige dennen van het Belvedèreduin. En veel mooie oude bomen, langs de Scheveningseweg, achter het Promenade hotel (Crowne Plaza), de Duinweg en de Haringkade. En ook aan de overzijde, op Sorghvliet, dat in de oorlog zwaarbewaakt was geweest.

Helaas zijn er na de oorlog opnieuw aanslagen op de bosjes gepleegd bij de uitvoering van het Wederopbouwplan voor de Bosjes: de aanleg van de Teldersweg (1953) die de Bosjes in tweeën deelde. De weg werd gedeeltelijk aangelegd op het tracé van de Atlantikwall, en moest in de ogen van ontwerper Dudok onderdeel worden van een groene ‘Parkway’ van Portugal (Lissabon) tot Noorwegen (Bergen). In 1970 werd de weg aangesloten op het Hubetrusviaduct.

Hetzelfde jaar werd het Promenadehotel (nu Crowne Plaza) gebouwd op een bosperceel dat nog overeind was gebleven, ondanks 325 bezwaarschriften van Haagse burgers. Daarnaast kwamen er oorlogsmonumenten: Madurodam in 1952, het Monument voor de gevallenen van het Englandspiel in 1982, het Indisch Monument in 1988, en een gedenkmuur voor Haagse gevallenen uit de periode van de politionele acties. Andere plannen werden verijdeld, zoals het plan voor de bouw van een nieuw gebouw voor het Internationaal Gerechtshof, de aanleg van een urnentuin en een aula, een Indisch herinneringscentrum en een hoteltoren naast het Promenadehotel.
Tussen 1986 en 1989 vond een reconstructie van de Scheveningseweg plaats, waarbij 280 bomen in rijen zijn geplant. Helaas bleek de voor het spoor gebruikte zgn. poerenconstructie geen succes, en moet het spoor in 2017 weer vernieuwd worden. De Wijkvereniging Van Stolkpark vroeg om een bestemmingsplan om de Bosjes te beschermen, en schreef zelfs zelf een ontwerp in 1985. In een ontwerpplan van de gemeente uit 1991 staat een tekening van DHV voor een ecoduct over de Teldersweg, dat toen echter te duur werd gevonden. De plannen voor uitbreiding van Madurodam maakten echter het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan nodig.
Madurodam wilde begin jaren ‘90 25.000m2 Scheveningse Bosjes kappen om uit te breiden. De discussie daarover heeft in totaal zeven jaar geduurd. Door de inzet van aardgasbaten werd een duurder plan mogelijk en is uiteindelijk veel minder gekapt, 4200m2. De omvang van het bos werd door de Gemeenteraad in 1993 vastgelegd in het bestemmingsplan, en door het Rijk beschermd in het Rijksbeschermd Stadsgezicht uit 1996. Hetzelfde jaar werd het hernieuwde Madurodam geopend door Koningin Beatrix. Een paar jaar later werd het aantal parkeerplaatsen voor Madurodam uitgebreid op het parkeerterrein naast de Bataaf, met de belofte van een zo groen mogelijke aankleding. In 2015 heeft Madurodam te kennen gegeven wéér te willen uitbreiden ten koste van 4,5ha bos. Na een jaar overleg met natuurorganisaties en bewonersorganisaties is dat in het laatste voorstel van Madurodam teruggebracht tot 0,7ha bos. De gemeenteraad moet hierover beslissen.

Recent

In 2009 werd een open dag Haags Bosbeheer in de Scheveningse Bosjes gehouden. In 2012, 2013 en 2014 waren er één keer per jaar bijeenkomsten van het Beheerplatform Scheveningse Bosjes (zie verslagen op www.vanstolkpark.nl). Er werd nieuw straatmeubilair geplaatst en paden werden vernieuwd. In 2015 werd op initiatief van bewonersorganisaties (m.n. Duinoord) met het Museon de herinneringsroute van de Atlantikwall aangelegd. Er staan informatieborden van de Bomenbuurt tot en met de Scheveningse Bosjes (Madurodam). Het was oorspronkelijk een idee van het Haags Milieu Centrum om 12 Haagse groengebieden recreatief en ecologisch te verbinden tot een Cityduinpark (2001, 2006). Parallel daaraan kwam de gemeente met de Structuurvisie (2005) die zou worden uitgewerkt in 9 masterplannen. De Nota van Uitgangspunten Internationale Zone werd in 2009 vastgesteld.

In 2013 heeft de gemeente drie landschapsbureau’s en een klankbordgroep van vertegenwoordigers van verschillende organisaties uitgenodigd met ideeën te komen om 6 groengebieden te verbinden tot een “Duurzaam Park voor de Vrede”. Omwonenden werden in december 2013 en januari 2014 uitgenodigd voor bijeenkomsten in Madurodam. (Er is geen verslag gemaakt van de ideeën die naar voren zijn gebracht.) Op grond van deze ideeën werd volgens het toenmalige College de in 2014 gepubliceerde Gebiedsvisie Internationale Zone aangepast. Daarin stond dat in nauwe samenwerking met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden een parkvisie zou worden ontwikkeld voor de 6 groengebieden, te verbinden tot een eenheid, ‘Archipel van binnenduinparken’ genoemd.
Het volgende college nodigde in de 2015 onder andere vertegenwoordigers van een aantal bewoners- en natuurorganisaties voor drie bijeenkomsten van een begeleidingsgroep ‘Internationaal Park’. Van de zes groengebieden waren er twee over, Westbroekpark en Scheveningse Bosjes, waarbij de Bosjes als twee aparte gebieden werden weergegeven. Tijdens deze bijeenkomsten werden vluchtige presentaties gegeven waarbij de organisaties de plannen niet goed konden bestuderen. Na afloop schreven bewonersorganisaties en stedelijke organisaties naar de wethouder over hun ongenoegen over deze procedure met commentaar op de gepresenteerde voorstellen. De verantwoordelijke Wethouder (Revis) heeft daar echter geen gevolg aan gegeven.
Eind 2015 werd het concept-ambitiedocument van LOLA voor het Internationale park ter inzage gelegd. Waarop 3200 reacties kwamen voor het behoud van de Scheveningse Bosjes, een petitie (7000 ondertekeningen), een demonstratie (1500 personen), veel reacties op social media enz. De wethouder besloot daarop het Ambitieplan achter zich te laten en 8 ‘Stadslabs’ te houden in de 8 stadsdelen. Na afloop daarvan werd de denktank Westbroekpark en Scheveningse Bosjes (inclusief Waterpartij) ingesteld.

Versie 2 maart 2017 met dank aan Anneke Landheer, voor haar aanvullingen, en voor haar artikelen en boek waar deze samenvatting op is gebaseerd.