Principes

Principes visie Denktank

Uit de reacties op het eerdere plan, de stadslabs en de bijeenkomsten van de Denktank zijn breed gedeelde principes te halen. Ze staan voor de waarden die door velen belangrijk worden gevonden. Tijdens de visievorming hebben de principes geholpen als vuistregels bij het maken van afwegingen.

Elke keuze voor verbetering is gestoeld op minimaal één van de principes. Ook in de toekomst kunnen de principes dienen als grondslag voor ongetwijfeld nieuw te maken keuzen. Uitgangspunt van de Denktank is verbinden en versterken.

  1. Behouden of uitbreiden van het oppervlak van duinbos en park en koesteren van de landschappelijke diversiteit.
  2. Verbeteren van verbindingen voor natuur en voor mensen als gasten in die natuur.
  3. Waarderen van natuur en groen inclusief cultuurhistorische waarden als Haagse kernkwaliteiten.
  4. Veranderen uitsluitend op basis van overtuigende meerwaarde voor de kernkwaliteiten van het gebied.
  5. Verhogen van participatie bij het beheer van het gebied.